Dražba spolu so zohrávkou sú dva piliere, na ktorých je postavený bridž. Ak by sa hociktorý z nich narušil mohla by sa zrútiť celá stavba. Inými slovami, ak urobíte vážnu chybu a vaše karty by po neúspešnej dražbe zobral do rúk i majster sveta, už by nič nezachránil!

Z toho plynie jediné – venujte pilovaniu dražby mimoriadnu pozornosť. Už pri nej sa pri ináč rovnocenných súperoch (z hľadiska techniky hry) často rozhoduje o osude daného rozdania.

Dôležitosť dražby dokazuje i to, že od čias Elyho Culbertsona, ktorý ju položil doslova na vedecké základy, sa jej ďalej venovalo a venuje veľa teoretikov. Výsledkom ich snaženia je množstvo dražobných systémov, viac alebo menej komplikovaných, ale o žiadnom z nich nie je možné povedať, že je najdokonalejší. Je tomu tak i preto, že bridžové rozdania sú tak rozmanité, že je praktický nemožné, aby hociktorý z nich optimálne vyriešil každú situáciu.

Teda aký systém?

Vyspelí hráči si zvyčajne zvolia z "bohatej ponuky" ten, ktorý čo najviac odpovedá ich naturelu. Tieto riadky sú však určené pre začiatočníkov a preto pre nich bude najvhodnejší taký, ktorý je prirodzený a pokiaľ možno čo najjednoduchší.

Navrhnúť ho pred rokmi by nebolo celkom jednoduché, ale dnes v ére internetu, na ktorom sa v každú dennú i nočnú hodinu stretáva tisíce hráčov z celého sveta, to už problémom nie je. A to preto, že misky váh sa musia nakloniť k takému systému, ktorý je na tomto magickom médiu najrozšírenejší. Rieši sa tým i problém rýchlej dohody s hociktorým hráčom z akejkoľvek krajiny, pokiaľ si s ním chcete zahrať.

Tieto kritéria v súčasnosti spÍňa systém SAYC, ktorý je akýmsi spoločným jazykom na internete. Odporúčam preto začiatočníkom začať s ním.

Preto i základné princípy dražby, ktoré sú popisované v nasledujúcej časti, sú orientované na tento dražobný systém.

Otvorenie

Hráč, ktorý rozdal karty má právo ako prvý otvoriť dražbu a preto sa i nazýva otvárateľom. Starší hráči, ktorí začali s bridžom v období spoločného štátu s Čechmi, často používajú výraz zahajitel (zahájenie, zahájiť), ktorý je z jazykového hľadiska nesprávny.

Preto prvé čo musíte urobiť vo chvíli, keď si usporiadate karty do vejára je zvážiť si svoje možnosti, obrazne povedané musíte si spočítať kapitál, ktorý máte k dispozícii. A tým je kolekcia kariet vo vašej ruke. Bankovkami v nej sú esá (päťtisíckorunáčky), králi (tisícky), dámy (päťstovky) a dolníci (stovky). Ostatné karty sú iba v nižších hodnotách, ale úplne bezcenné nie sú. Také desiatky (desaťkorunáčky) i menšie sa v hlavne v záverečnej fáze hry tiež zvyknú hodiť.

Ale ako objektívne zhodnotiť silu ruky a ako spočítať svoj kapitál? Je samozrejmé, že centrálnou menou nebudú koruny, eurá a ani doláre. Celý bridžový svet sa dohodol, že základnou menou budú body, ktoré závisia od počtu figúr a ich hierarchie.

  A (eso)    4 body
  K (kráľ)    3 body  
  Q (dáma)    2 body
  J (dolník)    1 bod

Teda prvou činnosťou otvárateľa, ktorú musí urobiť, je zrátať si svoje body! A to nie je až tak zložité, pretože to môže urobiť podľa veľmi jednoduchej škály, keď kartám od esa po dolníka priradí body podľa ich hierarchie (pozri tabuľku vpravo).

Ľahko si spočítate, že v celom rozdaní je dohromady 40 bodov, takže na jedného hráča pripadá v priemere 10 bodov. Aby ste aktívne otvorili dražbu mali by ste mať niečo viac ako uvedený priemer. Väčšina známych systémov za minimum považuje hodnoty od 11 do 13 bodov. A pretože zvyčajne najlepšia je stredná cesta, dá sa odporučiť:


 Na otvorenie dražby je treba 
min. 12 bodov!

Pokiaľ nemáte na ruke aspoň 12 bodov, dáte to najavo hláškou: PAS. Tou oznamujete partnerovi, že nemáte dosť bodov na otvorenie dražby. To však neznamená, že ste z nej definitívne vyradený; v jej ďalšom priebehu sa môžte do dražby zapojiť, obzvlášť ak váš partner ukáže nejaké hodnoty.


Ak ste si však narátali min. 12 bodov je žiaduce to oznámiť tak, aby sa partner spolu s touto dobrou zprávou dozvedel o vás čo najviac. Predovšetkým ho bude zaujímať ako je to s farbami vo vašej ruke, ktorá je najdlhšia ap.

S DVOMI DLHÝMI FARBAMI
 nerovnaká dÍžka
 (6:5, 7:5, 7:6, 8:5)
  
  dlhšia!  
 rovnaká dÍžka
 (5:5, 6:6)
  
  drahšia! 

Všeobecne platí zásada, že ukázanie svojej najdlhšej farby by malo byť vašou prvou informáciou. Ak teda máte niektorú dlhú farbu zadražte ju (jedna pika, jedno srdce, jedno káro, jeden tref).
Zapamätajte si, že:

 Dlhá je každá farba, ktorá má aspoň päť kariet! 


Ak nemáte dlhú drahú farbu, zvyčajne otvoríte dražbu vo farbe lacnej. V takom prípade už nie sú na jej dÍžku až tak prísne kritéria. V prirodzených systémoch sa najčastejšie stretnete s týmito podmienkami (čo sa týka dÍžky farby):

 1, 1   min. päťfarba!
 1 min. 4 kára! (aj s distribúciou "4 kára + 4 trefy") 
 1 stačia i 3 trefy! 


To znamená, že absolútnu prioritu má dlhá drahá farba. Ak ju nemáte (najviac štyri karty v pikách ev. srdciach), potom zahlásite kára, ak ich máte aspoň štyri a trefy nie sú dlhšie. A ak ani jedna z týchto podmienok nie je splnená, až potom prichádza ku cti otvorenie v trefoch.


Beztromfové otvorenia sú určené pre vyvážené ruky bez dlhej farby (4333 a 4432); výnimočne sa pripúšťa i lacná päťfarba (5332). Pri tomto otvorení neprichádza do úvahy singl ev. šikena!

Tieto hlášky sa využívajú iba v týchto užších rozpätiach sily:


 jeden bez tromfov   15-17 bodov
 dva bez tromfov 20-21 bodov 


Beztromfové ruky, ktoré sú mimo uvedených bodových rozpätí (12-14 b. a 18-19 b.) sa otvárajú v lacnej farbe v súlade s už uvedenými zásadami:
1  so štyrmi kárami ev. i s obomi lacnými štvorkami
1  so štyrmi i tromi trefami a s max. tromi kárami!


Doteraz uvádzané otvorenia sa týkajú všetkých rúk, ktorých sila sa pohybuje v rozpätí 12-21 bodov! Ak ste silnejší, t.j. vlastníte 22 b. a viac, dáte túto radostnú zprávu partnerovi najavo konvenčnou hláškou dva trefy.


A aby boli všetky možnosti vyčerpané, hlášky vo farbe 2 kára a vyššie sú naopak rezervované pre veľmi slabé ruky s bodovým rozpätím 6-11 bodov. Táto slabosť však musí byť vykompenzovaná väčšou dÍžkou farby (min. 6 kariet).

Tieto otvorenia sa nazývajú preventívne (bloky) a ich hlavným cieľom je zťažiť súperom vzájomné dorozumenie tým, že im odrežú časť dražobného priestoru. Na druhej strane predstavujú i isté riziko (hlavne v druhej hre), že dôjde k trestnej kontre. Je preto treba k týmto otvoreniam pristupovať rozvážne a použiť ich iba vo vhodných situáciách (napr. v prvej hre proti druhej ap.). Bližšie sa nimi budeme zaoberať v niektorom z budúcich vydaní magazínu ESO.

Stručný prehľad preventívnych otvorení:

 2, 2, 2 min. šesťfarba
 3, 3, 3, 3 min. sedemfarba  
 4, 4, 4, 4   min. osemfarba


Na rade je partner

Keď sa partner prvýkrát dostáva k slovu už vie, že jeho spoluhráč (ak otvoril aktívne dražbu na 1. stupni) má aspoň 12 bodov a často má i predstavu o jeho najlepšej farbe. Tiež vie, že vzhľadom k týmto faktom sú nároky na jeho reakcie už miernejšie – týka sa to ako sily, tak i dÍžky novej farby (stačia iba štyri karty a to i v drahej).

 Na kladnú odpoveď partnera je treba 
min. 6 bodov!

Na prvú odpoveď stačí partnerovi už iba polovica bodov potrebných na otvorenie. V praxi to znamená, že s 0-5 bodmi pasuje a so šiestimi vstúpi aktívne do dražby.

Vstúpiť aktívne do dražby znamená, že zvolí takú hlášku, ktorá upriami pozornosť otvárateľa na niektorý z charakteristických prvkov jeho ruky. Musí si predovšetkým položiť otázku:

Mám zhodu vo farbe otvorenia?

O zhode hovoríme, keď na linke je aspoň osem kariet vo farbe otvorenia. A to vidí partner okamžite, pretože vie, že na zhodu (potvrdenie farby) potrebuje
–  v drahej farbe iba tri karty
–  v kárach štyri karty
–  v trefoch päť kariet.

  dubl (dve karty vo farbe)    1 bod
  singl (jedna karta vo farbe)    2 body  
  šikena (žiadna karta vo farbe)    3 body

Ak zhodu máme je to vždy veľmi priaznivá zpráva. Sila na linke tým praktický narastie a je väčšia ako odpovedá súčtu bodov za vysoké honéry. Dôležitú úlohu v takejto situácii zohrávajú najkratšie farby, za ktoré si pridáte tzv. distribučné body. Konkrétne to vidíte v tabuľke vpravo.

Ak má partner zhodu (podporu) vo farbe otvorenia, zvýši ju:
– na 2. stupeň    6 - 10 b. (spolu s distribučnými)
– na 3. stupeň    11- 12 b. (spolu s distribučnými)
– na 4. stupeň    min. 13 b. (spolu s distribučnými).
DÔLEŽITÁ VÝNIMKA: Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, partner ju nezvýši (nepodporí) v prípade, že má min. štyri karty v drahej farbe; tú musí prednostne ukázať (aj pri dobrej zhode v lacnej!). Je nesmierne dôležité neprepásť zhodu „4 + 4“ v drahej, ktorá sa považuje za mimoriadne efektívnu.

A ak nemám zhodu vo farbe otvorenia?

Potom v prvom rade je treba ukázať svoju najdlhšiu farbu – ak nemá dlhú stačí i štvorfarba!

Nie je problém ak je tak možné urobiť ešte na 1. stupni. Pokiaľ ide o farbu, pre ktorú tam už nie je priestor, potom platí pravidlo:


 Prvá odpoveď na 2. stupni si vyžaduje min. 11 bodov! 

Ak má ruka až dve dlhé farby (min. 5 + min. 5) platia už známe zásady (dlhšia z oboch; pri ich rovnakej dÍžke drahšia!).

Ak však má ruka dve štvorfarby ukáže sa najbližšia z nich!

S rukou v rozpätí 6-10 bodov (bez zhody) partner na základe uvedených zásad môže zahlásiť:
–  svoju najdlhšiu dražiteľnú farbu (min. štvorkartovú), ale iba na 1. stupni!
–  ak to nie je možné, potom má k dispozícii iba hlášku jeden bez tromfov.


Nižšie uvádzam prehľad reakcií partnera so zhodou i bez nej:PRVÉ ODPOVEDE PARTNERA
po otvoreniach vo farbe na 1. stupni

SO ZHODOU VO FARBE
Korekcia sily
K figúrovým bodom si pripočítajte i distribučné body!
Distribučné body
za dubl
za singl
za šikenu
  
1 bod
2 body
3 body
Uzhodnenie
Po vykonanej korekcii bodov zvýši partner farbu otvorenia na:
2. stupeň  so 6-10 b.
3. stupeň  s 11-12 b.
Silnejší partner zvyčajne využije inú príkaznú hlášku! (pozri Výnimky)
Výnimky
S drahou štvorfarbou nie je možné ihneď odsúhlasiť kára ani trefy, pretože:
Zahlásenie drahej dražiteľnej farby
má absolútnu prioritu!

Lacná farba sa ev. uzhodní až neskôr.

Silný partner (cca od 13 b.) zvyčajne neuzhodní farbu otvárateľa okamžite, ale až v priebehu ďalšej dražby!
Ukáže preto najprv novú farbu (ak má v nej min. štyri karty), ev. zahlási 2BT skokom!
BEZ ZHODY
Nová farba na 1. stupni
(one over one)

Iba dražiteľná farba (min. štvorfarba)
S dvomi dražiteľnými farbami: dlhšia!
Pri ich rovnakej dÍžke:
a) 5+5 (6+6) drahšia
b) 4+4 najbližšia.
Nová farba na 2. stupni
(two over one)

Základné podmienky:
min. 11 bodov!
(do 10 b. je možná iba odpoveď na 1. stupni!)
min. štvorfarba!

Ide o sledy:
1 – 2
1 – 2, 2
1 – 2, 2, 2 
S dvomi dražiteľnými farbami platia už známe princípy:
a) dlhšia z oboch!
b) pri ich rovnakej dÍžke
drahšia  ak sú obe dlhé (5+5 ev. 6+6)
bližšia  ak sú 4+4.
Skoky v novej farbe
dlhá farba a min. 16 b.
V ostatných prípadoch
1 bez tromfov   6-10 b.
Zvyčajne s farbou, pre ktorú nie je priestor na 1. stupni!

 
Pozrite si napr. reakcie partnera po otvorení JEDNO KÁRO:

 xxx  Qxx  xxx  Kxxx   PAS   slabosť, iba 5 b.
 Kxxxx  Qxxx  xx  Ax   1  najdlhšia farba
 Jxx  AQx  xx  Qxxxx    1BT   trefy nie je možné dražiť (menej ako 11 b.)
 Kxx  AQx  xx  AQxxx   2  tu už je možné trefy ukázať (od 11 b.)
 AQxx  Jxxx  xx  Axx   1  z dvoch drahých štvorfarieb sa draží lacnejšia
 KJxx  xxx  Kxxx  Qx   1  aj s károvou zhodou (kára ev. uzhodní neskôr)
 Jxxxx  KQxxx  Kx    1  dve dlhé farby s rovnakou dÍžkou (vždy drahšia!) 
 Axx  KQJxxx  AKx    2  skok v novej farbe – veľmi silná ruka od 16 b. Ako ďalej?

Keď obaja spoluhráči v prvom kole aktívne dražili a dostanú sa druhýkrát k slovu, zvyčajne si vzájomne vymenia ďalšie informácie. Ak sú tieto dostačujúce, treba čo najrýchlejšie uzavrieť dražbu. Pokiaľ sa vyskytujú ešte nejaké pochybnosti (napr. čiastkový alebo celoherný záväzok?), je v nej možné pokračovať ďalej.

Ak je otvárateľ bez rezervy v sile (zvyčajne 12-14 b.), môže odpasovať prvú odpoveď partnera iba ak bola nepríkazná! Je to iba v týchto dvoch prípadoch:
–  ak zvýšil farbu otvorenia
–  ak zahlásil jeden bez tromfov.

Je tomu tak preto, že uvedené hlášky sú limitované (poznáme ich dolnú i hornú hranicu), takže okamžite vieme, či je na linke dostatok bodov na celoherný záväzok.


Iná je situácia pri odpovedi vo farbe, kde hornú hranicu sily nepoznáme. A preto platí pravidlo:


 Prvá odpoveď partnera v novej farbe je príkazná! (nepasovateľná) 

Uvedené pravidlo nemusí otvárateľ rešpektovať iba v jedinom prípade – ak súper pred ním zadraží inú hlášku ako PAS.


Hláška otvárateľa v 2. kole dražby (rebid) musí obsahovať dve základné informácie:
a) charakteristický prvok distribúcie (zhoda, farba, vyváženosť)
b) sila (minimálna, stredná, maximálna).

Systém to rieši prirodzenými hláškami na rôznych dražobných stupňoch. Konkrétne:

REBIDY V PORADÍ

Tieto (až na jednu výnimku) reprezentujú minimálnu silu – zvyčajne ide o rozpätie sily 12-16 bodov. Sú to hlášky:

 zvýšenie farby partnera  zvyčajne so štvorkartovou zhodou
 (pripočítajte si i distribučné body) 
 beztromfová hláška vyvážená ruka (pripúšťa sa drahšia štvorfarba) 
 2BT po odpovedi na 2. stupni je MIN (12-14 b.) 
 zopakovanie farby otvorenia  zvyčajne s dlhšou farbou
 (min. drahá šesťfarba ev. lacná päťfarba) 
 bočná farba, iba lacnejšia!  min. štvorfarba, zvyčajne až do 18 bodov.


Všetky vyššieuvedené rebidy sú nepríkazné, čo znamená, že so slabou rukou je ich možné odpasovať.

Ako ste si iste všimli, osobitné postavenie medzi hláškami v poradí zaujímajú ruky s drahšou bočnou farbou. Tú nie je možné zadražiť s minimálnou silou do 16 b. (ide o tzv. REVERZ); pripúšťa sa v tomto prípade iba zahlásenie bez tromfov alebo výnimočne i zopakovanie farby otvorenia. Dobre si zapamätajte, že:
REVERZ  je rebid vo farbe drahšej od farby otvorenia! Otvárateľ tým deklaruje silnú ruku (min. 17 b.).

REBIDY SKOKOM

Je to typický spôsob ako ukázať rezervu v sile. Už jednoduchý skok vo farbe zaručuje min. 17 bodov; ak je dvojitý, potom naznačuje silu v hornej časti rozpätia (19-21 b.). Sú to hlášky:

 farba partnera   štvorkartová zhoda (i s distribučnými bodmi) 
 beztromfová hláška vyvážené ruky
 farba otvorenia   min. šesťfarba
 bočná lacná farba   min. štvorfarba, od 19 b. (do 18 b. bez skoku!) 


Jednoduché skoky vo farbe (vo farbe partnera i vlastnej, ako i lacnejšej) sú nepríkazné, ale ich odpasovanie je zriedkavé (iba s úplným minimom). Platí to ale iba po prvej odpovedi na 1. stupni (one over one); ak ide o silnejšiu reakciu na 2. stupni (two over one), potom je to príkaz do hry, t.j. nie je možné pasovať pod úrovňou celoherného záväzku!

Skok v bočnej farbe drahšej od farby otvorenia zvyčajne deklaruje extrémnu dvojfarebnú ruku typu "min. 6 + 5 v drahšej". So štvorfarbou by to nemalo význam, keďže už hláška v poradí je reverzom a teda veľmi silná.Dražba po beztromfových otvoreniach

Tieto vyvážené otvorenia so silou 15-17 b. (1BT) ev. 20-21 b. (2BT) sú charakteristické tým, že všetky partnerove prvé odpovede sú konvenčné (nemajú prirodzený význam). Tento štyl dražby v súčasnosti používajú temer všetky známe systémy. V nasledujúcom prehľade okrem prvých odpovedí uvedieme i možné reakcie otvárateľa. Je samozrejmé, že slabý partner pasuje s výnimkou prípadu, že má dlhú drahú farbu (pozri ďalej).

Pretože v dražbe je dôležité čo najskôr nájsť žiaducu zhodu 4:4 v drahej farbe, po týchto otvoreniach tento problém rieši tzv. konvencia STAYMAN. Realizuje sa prostredníctvom trefových hlášok. Sila partnera by mala byť min. 8 b. (po 2BT cca 5 b.). V nasledujúcich dvoch tabuľkách sa uvádzajú možné reakcie otvárateľa:


1BT - 2!
 2   bez drahej štvorfarby
 2   srdcová štvorfarba ev. i obe 
 2   iba piková štvorfarba
2BT - 3!
 3   bez drahej štvorfarby
 3   srdcová štvorfarba ev. i obe 
 3   iba piková štvorfarba


Partner na základe rebidu otvárateľa zvyčajne reaguje takto:
–  so štvorkartovou zhodou v drahej farbe a s minimom (8-9 b.) zvýši ju na 3. stupeň
–  so štvorkartovou zhodou v drahej farbe a s rezervou zvýši ju na 4. stupeň
–  ak nemá drahú štvorfarbu, potom draži 2BT (8-9 b.) ev. s väčšou silou 3BT
–  rovnako si počína (2BT ev. 3BT) ak otvárateľ poprel drahú štvorku hláškou 2.


Ďalšie hlášky vo farbe (okrem Staymana) sú tiež konvenčné (nič nehovoria o danej farbe) a reprezentujú dlhú farbu o stupeň vyššiu. Ak teda máte napr. dlhé piky, a to bez ohľadu na silu, zahlásite 2. Otvárateľ je povinný zadražiť vašu skutočnú farbu, t.j. 2 a vy podľa svojej sily rozhodnete o ďalšom "osude" dražby. V praxi to znamená, že so slabou rukou môžete pasovať, so silou na hranici (8-9 b.) zvýšite na 3 a s ešte silnejšou rukou oznámite priamo celoherný záväzok.

Tieto hlášky nazývame TRANSFERY


 1BT – 2  transfer na srdcia  otvárateľ musí zadražiť 2 
 1BT – 2  transfer na piky  otvárateľ musí zadražiť 2 
 1BT – 2  transfer na lacnú  otvárateľ musí zadražiť 3 

Transfery na drahú farbu môžu byť slabé i silné (sú bez bodového obmedzenia); transfer 2 je na hociakú lacnú a zvyčajne ide o slabú ruku (ak má trefy potom povinné 3 odpasuje, ak má kára opraví na 3).


Dražbu po otvorení 1BT uzavrieme hláškami, ktoré patria rukám bez dražiteľnej drahej farby. Sú to sledy:
1BT2BT   so silou 8-9 b. a bez drahej štvorky (otvárateľ s rezervou dorazí na hru)
1BT3BT   s min. 10 b. a bez drahej štvorkyDražba po otvorení DVA TREFY

Toto najsilnejšie otvorenie si vyžaduje min. 22 bodov. Nezáleží na distribúcii farieb, teda ide o všetky extrémne silné ruky. Až v ďalšom kole dražby sa upresní, ako to vyzerá s farbami.

Vzhľadom k skutočnosti, že sila nie je smerom nahor limitovaná (otvárateľ môže uhrať celoherný záväzok iba zo svojich kariet), partner nesmie pasovať!


Partner má k dispozícii tieto odpovede:

 2  konvenčná hláška (neznamená kára), slabosť! (0-5 b.) 
 2  min. 5 sŕdc a min. 6 b.; príkaz do hry! 
 2  min. 5 pík a min. 6 b.; príkaz do hry! 
 2BT  bez dlhej farby a min. 6 b.; príkazné 
 3  min. 5 trefov a min. 6 b.; príkaz do hry! 
 3  min. 5 kár a min. 6 b.; príkaz do hry! 


Silný otvárateľ v druhom kole zahlási svoju dlhú farbu (ev. podporí partnerovu, ak má v nej zhodu), načo partner ju zvýši, ak má aspoň trojkartový fit. Bez zhody sú k dispozícii BT hlášky.

Ak v prvom kole partner ukázal negativitu (slabosť, cca do 5 b.), v druhom môže odpasovať iba hlášku otvárateľa 2BT, ktorá je úzko limitovaná (22-23 b.). Po rebide vo farbe musí naznačiť otvárateľovi ako sa ruky doplňajú. To znamená, že ak má dlhú farbu ukáže ju (hlavne drahú), ak má podporu (min. tri karty) vo farbe otvárateľa zvýši túto farbu a ak nespÍňa ani jedno z týchto kritérií zahlási 2BT.Uzavierame dražbu

Ak partner príde druhýkrát k slovu, je na ňom aby situáciu posúdil. Zvyčajne už má dosť informácií aby zvážil na akom stupni ukončiť dražbu a či záväzok má byť vo farbe alebo beztromfový. Najčastejšie sa bude rozhodovať medzi čiastkovým a celoherným záväzkom, zriedkavejšie medzi hrou a slemom. Skúsený partner si pomôže tým, že vykoná bilanciu sily na linke. Ako uvidíte ďalej, nie je to až tak zložité.

Zvyčajne postupuje tak, že k svojim bodom optimistický pripočíta maximum toho čo na svoju hlášku v 2. kole môže mať otvárateľ. Ak napr. ukázal MIN, pridá si 16 bodov. Pokiaľ tento súčet nedosiahol aspoň 25 bodov, vidí že hra je na linke nepravdepodobná a preto ukončí dražbu čo najrýchlejšie, a hlavne čo najnižšie! V takomto prípade vykoná jednu z týchto akcií:
PAS  ak mu vyhovuje rebid otvárateľa
1BT  ak môže odpovedať ešte na 1. stupni
opraví na farbu otvorenia  ak mu viac vyhovuje tento záväzok
zopakuje svoju farbu   s min. šesťfarbou.

Pozrime sa ako takáto dražba vyzerá v praxi:

1  –  1min. 4 piky a aspoň 6 b.
2  otvárateľ má MIN (12-16 b.) a distribúciu "5 sŕdc + min. 4 trefy"
    Slabý partner po bilancii bodov na linke reaguje:
   –  PAStrefy sú plne prijateľné (napr. Qxxx  Jx  xx  AJxxx)
   –  2opraví farbu, t.j. dá prednosť srdciam (napr. Qxxx  Ax  xxxx  Jxx)
   –  2zopakuje svoju farbu s min. 6 kartami (napr. KQxxxx  Qxx  xxx).

Oprava farby je dodatočné odsúhlasenie prvej farby otvárateľa, aj keď partner nemá plnohodnotný fit (napr. opraví na drahú farbu iba s dublom). Otvárateľ zvyčajne pasuje.


Komentár k reakciám partnera v 2. kole

V prvej ukážke partner odpasoval druhú farbu otvárateľa, pretože mu viac vyhovuje.

V druhom prípade dal prednosť srdciam nielen preto, že sú asi dlhšie, ale aj preto, že záväzok v drahej farbe je lepšie honorovaný. Takáto oprava sa zvyčajne robí s neúplným fitom (tu dublom); keby mal partner tri srdcia odsúhlasil by ich ihneď v prvom kole dražby!

Ak má partner dobrú dlhú farbu (vyžaduje sa v nej aspoň šesť kariet) môže ju na 2. stupni zopakovať, čo väčšinou bude dobrý záväzok (náš tretí príklad). Pokiaľ by mal otvárateľ v tejto farbe zhodu a jeho sila by sa pohybovala v hornej oblasti jeho minima, môže farbu zvýšiť na 3. stupeň, čo je tzv. invit do hry, ktorý môže partner s rezervou (pripočíta si aj distribučné body) prijať a zvýšiť na hru.


Ak však výsledok uvedenej bilancie (súčet bodov partnera a hornej hranice sily otvárateľa) je priaznivejší, t.j. bola dosiahnutá ev. prekročená magická hranica 25 bodov, pre partnera nastal čas prejsť od optimistickej bilancie k pesimistickej. Partner si položí otázku "aký najnižší počet bodov môže byť na linke?". Vyrieši to už známym postupom – pripočíta najmenej možný počet bodov otvárateľa (spodnú hranicu sily jeho hlášky) k svojim. Pokiaľ tento súčet neklesol pod 25 b. hranicu, nie je čo riešiť. Priamo zahlási celoherný záväzok: 3BT, 4, 4, 5, 5


Najčastejšie sa vám však stane, že po "pesimistickej" bilancii súčet bodov bude pod hranicou 25 b., čím sa ocitnete v neistej oblasti medzi čiastkovým a celoherným záväzkom. Aby sa neprepásla hra, ev. aby ste neišli zbytočne vysoko (a padli), máte k dispozícii skúšobný kameň zvaný invit.

INVIT je hláška (v tomto prípade "váhajúceho" partnera), ktorá oznamuje otvárateľovi: "ak máš rezervu, čiže ak si v hornej oblasti svojho sľúbeného bodového rozpätia, doraz na hru; v opačnom prípade pasuj" – ide teda o pozvánku do hry a partner tým prenáša zodpovednosť na otvárateľa. Má na to tieto možnosti:
–  2BT  ak uvažuje o beztromfovom záväzku (má zádrže v bočných farbách)
–  zvýši hociktorú farbu otvárateľa na 3. stupeň  ak má v nej zhodu.
–  zopakuje svoju dlhú farbu na 3. stupni  ak má v nej aspoň šesť kariet!

Pozrite si dražbu:

1  –  1min. 4 srdcia a aspoň 6 b.
1  otvárateľ má MIN (12-16 b.) a distribúciu "min. 4 kára + 4 piky"
    INVITOM sú tu tieto hlášky partnera:
   –  2BTzádrž v nedražených trefoch (napr. xx;  KQxx;  Qxx;  KJxx)
   –  3dobrá zhoda vo farbe otvorenia (napr. Axx;  Kxxx;  QJxx;  xx)
   –  3zhoda v pikách skokom (napr. Qxxx;  Qx ;  xx;  AJxxx)
   –  3zopakovanie sŕdc na 3. stupni (napr. xxx;  AQxxxx;  x;  KQx).

Komentár k reakciám partnera v 2. kole (invity)

Hláška 2BT je vždy invitom a zvyčajne naznačuje i zádrž v nedraženej farbe.

V druhom prípade vidíte situáciu, keď partner neodsúhlasil kára v prvom kole (musí dať prednosť drahej štvorfarbe!); avšak v druhom, keď otvárateľ srdcia nepotvrdil, kára dodatočne odsúhlasí. Skokom na 3. stupeň naznačuje rezervu (invit).

So zhodou v druhej farbe otvárateľa (tretí príklad) ju s rezervou uzhodní skokom na 3. stupeň.

V štvrtej ukážke má partner v svojej farbe min. šesťfarbu a preto ju zopakuje (s rezervou na 3. stupni).


Ak nastane zriedkavejší prípad, že aj po pasívnej bilancii je na linke oveľa viac bodov ako stačí na hru a nie je vylúčené, že to môže byť až 32 b., je tu šanca na slem (min. 12 zdvihov). V takom prípade má partner k dispozícii tzv. konvenciu BLACKWOOD, ktorá mu umožní preveriť počet es na linke. Ak by ich mal menej ako tri, slem by bol nereálny, pretože súperi by si mohli ihneď odtiahnúť dva zdvihy.

Konvenciou Blackwood je hláška 4 bez tromfov! Spoluhráč odpovedá v stupňoch, z ktorých každý reprezentuje konkrétny počet es:

5  žiadne ev. všetky štyri esá
5  1 eso
5  2 esá
5  3 esá.

Pokiaľ by sila na linke bola až tak extrémna, že prichádza do úvahy veľký slem (všetkých 13 zdvihov), je možné rovnakým spôsobom preveriť či je na linke i dostatočný počet kráľov.

Postup je analogický, čo znamená, že po úspešnej informácii (na linke nechýba žiadne eso), môže nasledovať dopyt 5 bez tromfov!, po ktorom sa rovnako stupňovite (ako to už poznáte) ukáže počet kráľov.Tieto Základy dražby sú iba stručným a všeobecným popisom princípov prirodzenej dražby; pre úplných začiatočníkov sú však plne postačujúce. Ak ich novic zvládne, potom už prišiel čas, aby svoju dražbu pozdvihol na vyššiu úroveň, k čomu mu dopomôže podrobný popis systému SAYC, ktorý nájde v teoretickej sekcii magazínu ESO.Na začiatok        Zpäť      Na hlavnú stránku